بازار نو و تیمچه قم

بازار نو و تیمچه بزرگ قم این بازار سرپوشیده شامل بازار مسگرها ، كفاش ها، راسته بازار و بازارچه حسین آباد است. این بازار ازسوی بازار مسگرها به خیابان 19 دی واز سمت بازارچه حسین آباد به خیابان طالقانی راه می یابد . یك قسمت ازاین بازار به دلیل احداث خیابان از آن جدا شده وخود به بازار نوشهرت یافته است . درخیابان آستانه و خیابان آیت الله نجفی مرعشی ( ارم ) دیگر ورودی های بازار نو قرار دارد. بازار مسگرها تا چهار سوق ادامه می یابد واز آن پس " راسته بازار" و انتهای آن را " بازار چه حسین آباد " می نامند . در اواسط این بازارچه میدانگاهی بدون سقف وجود دارد كه محل خرید وفروش تره بار است. طول راسته ی بازار حدود یك كیلو متر و عرض آن به شش متر می رسد . كوچه ها ی تنگ مسكونی با محورهای فرعی به عرض دو تا سه متر به بازار پیوسته اند. این قسمت از بازار یك طبقه است اما داخل حجره ها یك نیم طبقه برای انبار كالا ساخته شده است . درمیان راسته بازار نو نیز خانه های مسكونی وجود ندارد. سقف راسته بازار شامل چهار نیم طاق و 78 طاق گنبدی و ارتفاع آن حدود شش متر است كه به صورت یك ردیف گنبد مشاهده می شود. ابتدای كوچه ها ی حاشیه ی بازار به هنگام پیوستن به راسته بازارنیز طاق بندی شده است. بیشتر سراهای بازار قم در بازار نو و در جنوب راسته ی بازارنو قراردارند…