پرندگان زیبای سینه سرخ

این پرنده بومی شمال ایران و آذربایجان های شرقی و غربی است. زمستان ها دامنه ی پراکنش آن گستره تر می شود و حتی به خوزستان ، خراسان رضوی و فارس نیز می رسد.سینه سرخ ها از حشره ، کرم، میوه و دانه های گیاهی تغذیه می کنند. سینه سرخ با صورت و سینه قرمز و حنایی، پرنده ای آشناست. این پرنده به نحوی روی شاخه ها می نشیند که بسیار تپل به نظر می آید و انگار گردن ندارد. سینه سرخ ها پرنده هایی با جثه ی کوچک و پرهایی قرمز رنگ اند که زمستان های پر برف ، به راحتی قابل مشاهده اند؛ زیرا برای یافتن غذا بیرون می آیند و روی برف ها و بین شاخ و برگ درختان به این سو و آن سو می روند. در این فصل ، به دلیل محدود بودن منابع غذایی، بسیاری از سینه سرخ ها به مناطق محل سکونت انسان ها می روند. اما مردم و به خصوص کودکان ، بسیاری از آن ها را شکار می کنند. سینه سرخ از خانواده ی توکاهاست. توکاها جزو پرجمعیت ترین خانواده های گنجشک سانان هستند. باغ های سایه دار، پرچین ها و جنگل هایی که گیاهان کوتاهی در آن ها می رویند، محل زندگی سینه سرخ است. طول بدن این پرنده ۵/۱۳ تا ۱۴ سانتی متر است چشم های سینه سرخ ها سیاه و بزرگ و بال هایشان کوتاه است. زیر تنه ی آن ها سفید مایل به خاکستری است و منقار و پاهای تیره و سطح پشتی قهوه ای زیتونی یک دستی دارند. پرنده ی جوان قرمز ی سینه…