دکتر حمید ملکان راد از جراحی زیبایی بینی به روش بسته می گوید .

جراحی زیبایی بینی معمولا به یکی از دو روش زیر انجام می گیرد: روش بسته و روش باز. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و انتخاب هر کدام از آنها به میزان اطلاعات به دست آمده از بیمار توسط پزشک طی جلسات مشاوره و معاینه مربوط می شود. در روش بسته، هیچ بُرش خارجی ایجاد نشده به جای آن، بُرش هایی در داخل بینی ایجاد می شود.

آموزشیحمید ملکان رادجراحی بینیزیبایی بینیروش بستهدکتر حمید

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x