دکتر حمید ملکان راد از جراحی زیبایی بینی به روش بسته می گوید .

جراحی زیبایی بینی معمولا به یکی از دو روش زیر انجام می گیرد: روش بسته و روش باز. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و انتخاب هر کدام از آنها به میزان اطلاعات به دست آمده از بیمار توسط پزشک طی جلسات مشاوره و معاینه مربوط می شود. در روش بسته، هیچ بُرش خارجی ایجاد نشده به جای آن، بُرش هایی در داخل بینی ایجاد می شود.