زنبور عسل حشراتی شگفت انگیزند

اینجا شمال خراسان است گستره دره ها و دامنه های ارتفاعات افسانه ای هزار مسجد با مجمو عه ای کم نظیر از گل های زیبا و گیاهان دارویی و معطر با آغاز بهار در باغ های اطراف هزار مسجد کندوها از زمزمه تلاش زنبورهای عسل سرشار می شوند و زنبورداران فعالیت خود را از سر می گیرند ، باغ ها، کشت زارها، مراتع و جویبارها عرصه پرواز و تلاش زنبوران عسل است و بیشترین فعالیت آنها در فصل بهار جمع آوری گرده، شهد گلها و آوردن آب برای جمعیت داخل کندو است در داخل کندو هیاهوی بیرون جای خود را به سکوتی آرامش بخش و تلاشی بی وقفه می دهد نظم نخستین و قویترین قانون کندو است اوج فعالیت حیاتی ملکه زنبور عسل در بهار باروری و تخم ریزی است این تخم ها پس از طی دوران تکامل به زنبور نر ، کارگران و ملکه ها تبدیل می شوند همزمان با تولد و ازدیاد جمعیت زنبورها ،زنبوردار کار تکثیر مصنوعی کندوها را آغاز می کند در این روش زنبور داران بخشی از جمعیت یک کندو را به داخل کندوی خالی منتقل می کنند و به این ترتیب تعداد کندوها افزایش می یابدکندو های یک زنبوردار که تعدادشان گاه به صدها می رسد تمام زندگی حرفه ای و سرمایه او را تشکیل می دهند اینک بهار به روزهای پایانی خود نزدیک می شود تخم ریزی ملکه و پرورش لاروها بی وقفه ادامه دارد و جمعیت کندو هر روز بیشتر می شود…