دکتر هنگامه مفاخر نکاتی درباره عصب کشی دندان می گوید .

بحث درباره مسئله عصب کشی موضوع چندان جالبی نیست؛ اما پرسش های فراوانی در رابطه با پروسه عصب کشی و متدهای صحیح انجام آن مطرح شده است که پاسخگویی به آنها را ضروری کرده است. واضح است که ما تنها به جوانب مثبت موضوع می پردازیم و کاری با خطرات و جنبه های منفی پروسه عصب کشی نخواهیم داشت.