جعفر خاكیان شاعر همدانی

زهر كجای كشوری ز شهر ما سفر كنید به هر یك از نقاط این دیار ما گذر كنید آب وهوای این مكان حال و صفای همدان خوش بود و اگر شما به چند شبی سحر كنید پای صحبت شاعر همدانی جعفر خاكیان متخلص به محب نشستیم او می گوید گاهی وقتها شعر جنبه طنز دارد و بعضی وقتها نصیحت و... ولی دركل شعر حرف دل است .