ماهی آرتیمیا

موجودات زنده در آب دریاچه ارومیه شامل جلبك ها ،باكتریها و نوعی سخت پوست با وی‍ژگی های خاص خودش تحت عنوان آرتیمیا است كه در طول چند ماه از سال در توده ها ی بسیار انبوه قابل مشاهده می باشدآرتیمیای دریاچه ارومیه برای اولین بار در سال 1899 گزارش شده است و در سال 1976 تحت عنوان آرتیمیای ارومیانا به عنوان گونه ای جداگانه به ثبت رسید.