پیگیری وزیر بهداشت از وضعیت مجروحان و مفقودان در منا

آخرین خبر از پیگری وزیر بهداشت از وعضیت مجروحان و مفقودان حادثه منا
بصورت زنده از شبکه پخش شده که براتون گذاشتیم اگه ندیدید ببنید .