گونه زیبایی از ماهی ها : فرشته ماهی

فرشته ماهی ها جزء زیبا ترین ماهی های زینتی دریایی به حساب می آیند.نه تنها رنگ و طرح آن ها بسیار زیباست بلکه فرم بدن و حرکات آن ها نیز از زیبایی خاصی برخوردار است رشد و نمو برخی از گونه های آن زیاد است و دارای باله های بلندی می باشند.در صورتی که برخی دیگر کوچک و سریع بوده و حرکاتی مشابه دوشیزه ماهی ها دارند.این ماهی ها عموما جنگجو بوده و اکثرا با هم گونه های خود سازش کمتری دارند.غذای طبیعی آن ها را مرجان ها،اسفنج ها ،آلگ ها و خیار های دریایی و همچنین سخت پوستان و کرم ها تشکیل می دهند.تاکنون بیش از ۶۰ گونه از انواع فرشته ماهی های دریایی شناسایی شده است.