آسفالتی که از سیل جلوگیری می کند.

ژوهشگران نوعی آسفالت اختراع کرده اند که قادر است مقادیر بسیاری آب را به داخل زمین منتقل کند و مانع از سیل شود. // پیشگیری راه حل خوب عالی جلوگیری از خطر حادثه حوادث طبیعی آب گرفتگی سیل سیلاب باران شدید ویدیو کلیپ علم فناوری تکنولوژی جدید سودمند کاربردی راه جاده خیابان امن امنیت