عجیب ترین حفظ تعادل های دنیا

می توانید تصور كنید كه یك موتور تنها روی یك جك بین زمین و آسمان بایستد؟ یا تخم مرغی به صورت ایستاده روی میز قرار گیرد یا لپ‌تاب تان را از روی یكی از عضلاتش روی زمین بگذارید؟ نمی‌شود؟ امتحان كنید