پاپ کورن رنگین کمان را امتحان کنید/آموزش یک پاپ کورن

برای ما ایرانی ها که همیشه ذرت بو داده را با طعم شیر می خوریم، درست کردن و خوردن پاپ کورن رنگین کمان تجربه جدیدی است. تجربه ای که حداقل به یک بار امتحان کردن می ارزد. این ویدئوی جذاب را ببینید.