پاپ کورن رنگین کمان را امتحان کنید/آموزش یک پاپ کورن

برای ما ایرانی ها که همیشه ذرت بو داده را با طعم شیر می خوریم، درست کردن و خوردن پاپ کورن رنگین کمان تجربه جدیدی است. تجربه ای که حداقل به یک بار امتحان کردن می ارزد. این ویدئوی جذاب را ببینید.

آموزشیپاپ کورنرنگین کماامتحان کنیدآموزش پاپ کورنپاپ کورن آموزش

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x