اینستاگرام، صفحه پرطرفدار امام خمینی را حذف کرد!

شبکه اجتماعی اینستاگرام بدون اخطار و اطلاع قبلی، صفحه پرطرفدار امام خمینی در این شبکه را حذف کرد!