آیا نفرتی تی به دنیای ما بازمی گردد؟

آیا نفرتی تی به دنیای ما بازمی گردد؟
درۀ پادشاهان در جنوب مصر، باز هم خبرساز شده است. نیکلاس ریوز، باستان شناس و مصر شناس بریتانیایی که پیش از این، با انتشار فرضیۀ خود در مورد مقبرۀ نفرتی تی، ملکۀ مشهور و زیباروی مصر، نام خود را بر سر زبان ها انداخته بود، به این کشور رفته است تا این فرضیه را عملی کند. وی سالهاست که در جستجوی یافتن مقبرۀ نفرتی تی است.