تظاهرات معلولین اروپا در بروکسل

تظاهرات معلولین اروپا در بروکسل
روز چهارشنبه، سازمان موسوم به "شبکه اروپایی زندگی مستقل" تظاهراتی با شرکت صدها شهروند معلول در بروکسل برگزار کرد. اعتراض معلولین به نحوه برخورد دولتهایشان به آنها و نادیده گرفتن توانایی هایشان بود.