شوخی عجیب خبرنگاران تلویزیون نروژ با ترافیک تهران!!!

این خبرنگاران تلویزیون نروژ هم خیلی لوس تشریف دارند. دوستان گویا خواسته اند به بیینده شان اینگونه القا کنند که خیابانهای تهران آنقدر شلوغ و بی نظم است که نمی توان از وسطش رد شد. منتهی به جای آنکه یک خیابان شلوغ را به عنوان لوکیشن انتخاب کنند، سراغ یک جای خلوت رفته اند تا کلیپشان چندان تاثیر برانگیز نباشد...