۵۰۰ میلیارد تومان وام دولت به خودرو ساز ها

۵۰۰ میلیارد تومان وام دولت به خودرو ساز ها
تسهیلاتی که دولت به خودرو سازان اعطا نمود برای رشد بیشتر این صنعت!!!! و همینطور طرح هایی برای خرید قسطی توسط مردم و علی الخصوص کارمندان دولت