۵۰۰ میلیارد تومان وام دولت به خودرو ساز ها

۵۰۰ میلیارد تومان وام دولت به خودرو ساز ها
تسهیلاتی که دولت به خودرو سازان اعطا نمود برای رشد بیشتر این صنعت!!!! و همینطور طرح هایی برای خرید قسطی توسط مردم و علی الخصوص کارمندان دولت

خبریمیلیارد تومان واموام دولت به خودرو ساز هاکلیپ خبریخبرکلیپ خبری وام دولت به خودرو ساز ها

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x