مراسم سوگواری قربانبان رمی جمرات در تهران

مراسم سوگواری قربانبان رمی جمرات در تهران
مراسم سوگواری قربانیان فاجعه منا در امامزاده صالح تهران دیروز چهارشنبه برگزار شد و پلاکاردهای محکوم کردن عربستان سعودی را بر دیوار ها مشاهده میکنید