بچه های شیطون

در این دوربین مخفی، پیرزنی ظاهراً خسته و کوفته روی نیمکت نشسته است. بعد از چند لحظه که افراد کنار او روی نیمکت می نشینند ناگهان…