دختر جوان گردشگر

دخترجوان گردشگر برای یافتن مکانی از افراد محوطه سوالی می پرسد. پس از چند لحظه دختر جوان دیگری از آن مکان رد می شود و حواس این فرد پرت می شود. وقتی دوباره می خواهد بقیه راهنمایی را به دختر جوان بکند ناگهان…