پلیس شیطوون

در این دوربین مخفی یک فردی از مردم می خواهد تا پلیس محوطه را صدا بزند. وقتی اون فرد نزدیک اون پلیس می شود…