پیرمرد فضول

در این دوربین مخفی، افراد برای خرید به فروشگاه می آیند که…