اذیت کردن مردم با آب

در این دوربین مخفی خنده دار افراد می خواهند از مسیرشان عبور کنند که ناگهان متوجه می شوند یک سطل پر از آب به سمت شان می آید و…