خارجی له کردن ماشین

فکر کنید یه ماشین به عنوان امانت به شما بدهند و یه لحظه حواس تان نباشد و ماشین له شده جلوتان باشد !!