وحشتناک دختر جوان قدرتمند

هیچ توضیحی نمی دهیم تا واقعا ترس رو با چشمان خودتان ببینید !!!! (رستوران منفجر میشه از وحشت !)