دزدی حرفه ای در یزد

خب فقط تنها حرفی می شود زد این است که آیا داشتن یک موبایل که معمولاً وی چت یا… روش نصب میشه ارزش داره که آه یک خانواده به دنبالش باشه ؟! نظرتون چیه ؟