لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص حادثه منا۱۳۹۴/۰۷/۰۸

رعایت حال مجروحین بیماران و تشنگان نشده است