لندروور دیسکاوری استارتک

درون استارتک دیسکاوری اسپرت چرم باکیفیت و آلکانترا پیدا می کنید و اگر مایل باشید می توان تریم چوبی یا کربنی را نیز به آن افزود. بنا بر استارتک هیچ محدودیت خاصی برای انتخاب رنگ و یا بافت های اجزا نخواهید داشت – بنابراین همه به خودرو مورد علاقه خود می رسند.