بازیگوشی ای که منجر به مرگ شد

بازی دو کودک با مواد منفجره، منجر به مرگ یک دختر خردسال در چین شد.

حوادثبازیگوشمرگخطرحادثهبچه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x