همراهی مردم برای نجات یک انسان

در یک اتفاق قابل تامل در آمریکا، پس از اینکه پای یکی از مسافران مترو بین قطار و دیواره ایستگاه گیر می کند، شهروندان به کمک او می شتابند.