توله سگ ترسو

کلیپی از یک توله سگ با مزه که با وجود ترس فراوان ، تلاش زیادی می کنه تا از پله هایی نه چندان مرتفع پایین بیاد .