مشکل آب خوردن گربه

ین گربه نمی تونه درست آب بخوره و برای آب خوردنش باید حتما حالت مخصوص خودش رو داشته باشه ، زور که نیست ... !