دزدیدن ماهی از صیاد

دو نفر صیاد با کلی شوق و ذوق ماهی صید می کنند و در حالی که می خوان اونو به درون قایق بیارن ناگهان سر و کله ی یک موجود دیگه پیدا میشه و ...