حس مادری

واقعاً حسی که مادران نسبت به فرزندانشان دارن مثال زدنیه ، حتی حیوانات هم از این حس مستثنی نیستند ، توی این کلیپ هم نمونه ای از حس مادری در حیوانات را مشاهده می نمایید .