میمون رزمی کار

کلییپی زیبا از یک میمون که با آموزش ها و تربیت مربی خود ، حالا برای خودش یک رزمی کار شده و میتونه فنونی از آن را به زیبایی اجرا کنه .