بادکنک و آتش

اگر آتش رو به بادکنک نزدیک کنید ، مطمئناً بادکنک منفجر خواهد شد ، اما در این کلیپ راهی نشان داده می شود که حتی با نگه داشتنِ مستقیم بادکنک روی آنش باز هم نمی ترکد .