فنی ترین ضربه ایستگاهی

از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران فوتبال جهان ، این ضربه ایستگاهی به عنوان تاکتیکی ترین و فنی ترین ضربه ایستگاهی که تا به حال در طول تاریخ به سمت دروازه ی حریف زده ، انتخاب شده است