ساختمانی با نمای مکعب روبیک!

جاویر لورت به عنوان تز خود در دانشگاه هنر و صنعت لینز، اتریش، نمای خارجی ساختمان ارس الکترونیک در لینز را با یک مکعب شبیه روبیک که به آن «نمای پازلی» می گویند، کنترل کرده است. در این پروژه او میتواند با استفاده از چرخاندن لایه های یک مکعب روبیک، نمای یک ساختمان را تغییر دهد!