بندبازی روی دره

بندبازی را ببینید که بر روی یک طناب بین دو صخره و در ارتفاعی سه برابر برج ایفل ، بندبازی می کند ( رکوردی دیدنی از کتاب گینس ).