طوفان زده

قسمتی از مستند " حوادث واقعی " ، در این قسمت آسیب طوفان به خانه ای را نشان می دهد درحالی که اعضای خانواده سعی در انتقال اسباب به بیرون دارند .