دعوت از بنا برای بازگشت

دعوت رسانه ای برای بازگشت بنا به کشتی فرنگی ! فدراسیون کشتی ازمحمد بنا دعوت کرد به تیم ملی بازگردد. شورای فنی فدراسیون کشتی روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد و اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که برای دعوت از بنا به تیم ملی دعوتنامه رسانه ای صادر کنند. اتفاقی که به نظر می رسد در اثر مذاکرات چند روز اخیر رخ داده باشد.