کشتی گرفتن

ببینید چقدر بامزه هست، از دست ندین،کشتی واقعی نیست