خندوانه - نیما (ناظم) و نمایش کشتی

اجریا فوق العاده نمایش کشتی سنتی، با گزارشگری نیما و هنرمندی "حسین پورکریمی" ... از دست ندید ... فقط در خندوانه پلاس ببینید .