طنز گل خشخاش :)

گل خشخاش بیرون بیا فصل بهاره آتقی خماره