قتل بسیار وحشتناک به خاطر افتادن موبایل

یارو دوستشو از بالای ساختمون پرت میکنه پایین فقط به خاطر اینکه موبایلشو زده زمین