فیزیوتراپی وحشتناک اطفال به سبک روسی

به نظر میرسه در برخی نقاط جهان بررسی سلامت اطفال بسیار متفاوت و ظاهرا تهاجمی و خشونت آمیز است ! نمیدونم راستش

پزشک روسی متخصص و فیزیوتراپ اطفال طوری کودک ر بررسی میکنه که اگر ندانی گمان میکنی این ویدئو خشونت علیه کودکان است ولی واقعیا این است که این پزشک روسی برای بررسی سلامت کودک این شکلی کارش ر انجام میده و گریه های کودک هم ناشی از ازار و اذیت نیست در آخر هم نوزاد با صدای دکتر اروم میشه و اونهم با انگشت، مهره های کمرش را میشمره و هیچ اتفاقی نمیافته