طنز بیمه ای

دید طنز گونه به مسائل و مشکلات بیمه ای مردم برنامه دست به نقد - شبکه نسیم