پنالتی آکروباتیک !!!

یک پنالتی زیبا ببینید که بصورت بسیار زیبا و به شکل آکروباتیک در یک بازی رسمی به ثمر میرسه