مار و دم گربه !!!

بابا برو کنار ، این که مار نیست ، این دم منه . برو یدونه مار برا خودت پیدا کن . کلیپی از یک مار که دم گربه رو با مار اشتباه می گیره و مرتب بهش حمله می کنه