دوستي انسان و تمساح

جرات اين مرد واقعاً مثال زدني است ، وي يک دوست بسيار بزرگ و البته خطرناک براي خودش انتخاب کرده و مدت هاست که با خوبي و خوشي داره با اين دوستش زندگي ميکنه .